ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN >>FIRMNAME<<

Adres : De Loods vzw, Bioboerderij, Kerrebroekstraat 145, 9300 Aalst.

Tel : 053 77 65 72

Email : boerderij@deloodsvzw.be

Bioboerderij De Loods is een merknaam van De Loods vzw, Industrielaan 28 bus 8, 9320 Erembodegem.

Ondernemingsnummer: BE 0467.021.742

Bank: 

Elke aankoop op de website van Bioboerderij De Loods is onderhavig aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden die u, als koper, verklaart te aanvaarden zonder enige reserve als u van de dienst van Bioboerderij De Loods gebruik maakt.

 

1. Bestelling

U plaatst uw bestelling op de website bioboerderijdeloods.be en volgt de aangeduide procedure. Het automatisch opslaan van de gegevens via de website bioboerderijdeloods.be heeft als gevolg dat deze gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van bestelling. Het online bevestigen van de bestelling geldt als elektronische ondertekening die tussen U en Bioboerderij De Loods dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening. De verkoop wordt effectief vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door Bioboerderij De Loods. Deze bevestiging houdt in: een overzicht van de bestellingen, het leveringsadres of afhaalpunt, het adres van Bioboerderij De Loods waarop u eventuele klachten kan formuleren; bij gebrek kan ook een rechtsgeldig betaalde factuur worden voorgelegd voor zover uw bank de betaling heeft aanvaard.

Bioboerderij De Loods houdt zich de mogelijkheid voor om bepaalde producten of bestellingen niet te bevestigen of te leveren. Gezien de specificiteit van de producten die seizoensgebonden zijn, is het altijd mogelijk dat bepaalde producten niet of niet tijdig geleverd kunnen worden. Bioboerderij De Loods  zal hierover de klant informeren op het moment van de levering en zal steeds een alternatief of een terugbetaling van het ontbrekende product voorstellen of het betaalde bedrag in je online portefeuille opnemen. 

 

2. Prijs

De prijzen staan aangeduid in euro, inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW in het geval van verkoop aan een zakelijke klant (staat duidelijk vermeld). Ze zijn slechts geldig op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment door Bioboerderij De Loods gewijzigd worden. Enkel de prijs op de website van  Bioboerderij De Loods is geldig tussen partijen. U betaalt de prijs die geldt op de dag van de reservering. U kan slechts enkel op de dag van de reservering gebruik maken van de geldige waardebonnen, promoties of kortingen.

 

3. Betalingswijzen

Om te betalen, beschikt u over verschillende betalingswijzen die aangeduid staan op het moment van de bestelling. De online betaling is mogelijk via volgende betaalmethodes: Bancontact, Belfius Direct Net, Sofort, KBC/CBC betaalknop, Master Card, Visa, domiciliëring of maaltijdcheque (Sodexo of Monizze) en vindt plaats in een beveiligde omgeving (https protocol en cryptage sleutel). Voor zakelijke klanten is betaling per factuur eveneens mogelijk. De betalingswijzen kunnen door Bioboerderij De Loods op elk moment gewijzigd worden.

De bestelling die door u bevestigd wordt zal slechts definitief doorgaan als de online betaling door het betalingsplatform definitief wordt goedgekeurd (voor niet factuur klanten).

Bioboerderij De Loods  behoudt zich het recht voor niet te leveren indien een bestelling of levering niet betaald is via het platform of via domiciliëring of in geval van geschillen tussen Bioboerderij De Loods en uzelf.

 

4. Kosten, timing en leveringsvoorwaarden

Per bestelling kan een leveringskost worden aangerekend. Als deze verplicht is, wordt u hierover bij het begin van uw bestelling geïnformeerd. De leveringskosten kunnen door de koper niet worden betwist omdat hij ze bij de bevestiging van zijn bestelling ter kennis heeft genomen. De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op het moment van de bestelling. De koper dient de levering na te kijken en aan Bioboerderij De Loods eventuele problemen te signaleren, alsook de ontbrekende producten binnen de 24u na levering op volgend adres : boerderij@deloodsvzw.be

Bioboerderij De Loods  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of kwaliteitsverlies van de producten indien de koper niet aanwezig is op het voorziene tijdstip van levering of indien de koper niet op het voorzien tijdstip de producten gaat afhalen in het afhaalpunt. . Indien er misbruik wordt gemaakt van de diensten van Bioboerderij De Loods of indien de koper meerdere keren afwezig is op het moment van levering of zijn bestelling niet gaat ophalen in het afhaalpunt, behouden wij ons het recht voor om de account van de koper te blokkeren en/of andere maatregelen te treffen om onze rechten te vrijwaren.

5. Herroepingsrecht

Verse producten

Bioboerderij De Loods  kan jammer genoeg geen herroepingsrecht toestaan voor de verse producten (zie uitzonderingen in art VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.).

Producten met langere houdbaarheid

Voor alle andere producten met een lange houdbaarheid is dit wel mogelijk.  In dat geval heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug via uw online saldo dat u altijd kan raadplegen en waarvan u desgewenst een terugbetaling kan vragen. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

6. Conformiteit

U erkent alle informatie m.b.t. het product vóór zijn aankoop te hebben gelezen en erkent dat het product conform is aan uw bestelling, tenzij u eventuele problemen binnen de 24u heeft gemeld via boerderij@deloodsvzw.be. Zelfs al wordt de informatie zo zorgvuldig mogelijk door ons voorgesteld op de website, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete, foute of voorbijgestreefde informatie. De foto’s online dienen enkel ter illustratie en zijn niet contractueel. Sommige elementen op de foto zijn niet in de prijs inbegrepen. Op elk moment kunnen foto’s gewijzigd worden en Bioboerderij De Loods kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet conforme foto. Bioboerderij De Loods verschaft u de beste geschatte waarde van het gewicht van een vers product, maar gezien de aard van deze producten is het mogelijk dat het gewicht in de realiteit lichtjes positief of negatief verschilt.

7. Contractuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die is uitgevoerd na de wijziging van deze voorwaarden veronderstelt de automatische aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden.

8. Verantwoordelijkheid

U heeft kennis genomen van het feit dat de verantwoordelijkheid van Bioboerderij De Loods te allen tijde beperkt is tot het bedrag van de bestelling, wat ook de aard van de schade moge zijn.

In geval van niet uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de verkoop, zal Bioboerderij De Loods niet verantwoordelijk worden gesteld indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan de koper zelf of aan een onvoorspelbaar en onoplosbaar voorval dat te wijten is aan een derde of in geval van overmacht.

Bovendien zal Bioboerderij De Loods niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verkochte product. Bioboerderij De Loods is niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid van de website en de eventuele gevolgen hiervan.

Bioboerderij De Loods kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of andere incidenten die zouden kunnen voorkomen aan het informaticamateriaal of aan de gegevens die zijn opgeslagen op de computer of device van de gebruiker op het moment van de online toegang tot de website of tijdens het bezoek op één van de pagina’s van de site, alsook tijdens het downloaden van files en andere die van de website afkomstig zijn. In het bijzonder is Bioboerderij De Loods niet verantwoordelijk voor het doorgeven van informaticavirussen via zijn website.

Bioboerderij De Loods  is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn omroepwijzen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele intrusie in zijn IT-systemen of voor het stelen van gegevens via zijn systeem, gezien het feit dat Bioboerderij De Loods alles in het werk stelt om zich te behoeden voor dergelijke onrechtmatige intrusies. Uiteraard voldoet Bioboerderij De Loods aan de voorwaarden van GDPR. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacy policy.

De webpagina’s die zich buiten de domeinnaam Bioboerderij De Loods bevinden en in het bijzonder de pagina’s waarnaar u kan doorverwezen worden via hyperlinks vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van desbetreffende webpagina's

Wij engageren ons om uw gegevens enkel te gebruiken om u communicaties te versturen i.v.m. Bioboerderij De Loods en/of de correcte afhandeling van het contract of uw bestelling te verzekeren.

9. Bewijslast

De IT-journalen of « logs » die door onze IT-systemen worden verwerkt, worden als geldig bewijsmateriaal aanvaard tussen partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen,…).

10. Ondeelbaarheid

Indien één van de artikelen van deze verkoopsvoorwaarden om één of andere reden teniet wordt verklaard, verklaren partijen zich akkoord dat de andere artikelen geldig blijven. Het feit dat Bioboerderij De Loods eventueel zou afzien van haar recht om één van de artikelen volledig toe te passen, mag niet betekenen dat Bioboerderij De Loods stilzwijgend afstand doet van al haar rechten en zal Bioboerderij De Loods steeds de mogelijk bieden om later op deze voorwaarden terug te kunnen komen.

 

11. Klachten

Klachten in verband met online aankopen dienen steeds binnen de 24u na levering van de bestelling te worden ingediend. Elke klacht kan per mail verstuurd worden naar boerderij@deloodsvzw.be en moet de nodige referenties over de betrokken artikelen bevatten, alsook de leverdatum en de exacte motieven van de klacht.

 

12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

In geval van geschillen over toepassing van deze voorwaarden, geven Bioboerderij De Loods en de koper bevoegdheid aan aan de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Oost-Vlaanderen.

Het “ODR”-platform van de EU is een website bestemd voor consumenten en professionelen die online transacties verrichten in de EU (grensoverschrijdende of louter nationale transacties). Het is een hulpmiddel om geschillen over online aankopen op te lossen, zonder naar de rechter te stappen. Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013U kan u naar volgende link surfen: https://webgate.ec.europa.eu/odr